Regulamin

REGULAMIN MARINY PRZY MOLO W SOPOCIE

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z przystani jachtowej zlokalizowanej przy molo w Sopocie, zwanej dalej Mariną, obejmującej zarówno teren wodny, jak i nadbrzeża. Regulamin określa również zasady świadczenia usług przez MOSiR oraz zasady odpowiedzialności za zdarzenia na terenie Mariny i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Najemcę z Operatorem Mariny, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie przez Najemcę Deklaracji Postoju. Poniższe zasady służą również zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju i obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny, a w szczególności każdego Najemcę oraz wszystkich członków jego załogi.

§ 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator Mariny– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie.
 2. Budynek bosmanatu– pomieszczenie Operatora Mariny w obiekcie kubaturowym umiejscowionym na głowicy mola w Sopocie.
 3. Jednostki pływające– urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi morskiej po wodach Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Najemca– osoba fizyczna lub prawna wynajmująca przez dowolnie wskazany okres urządzenia Mariny do cumowania dla jednostek pływających, których jest właścicielem lub posiadaczem, odpowiedzialna za prawdziwość przekazanych Operatorowi danych oraz za zapłatę należności za świadczone usługi.
 5. Członkowie załogi – wszystkie osoby przebywające na jednostce pływającej.
 6. Bosman – pracownik przystani jachtowej zatrudniony przez Operatora Mariny, któremu powierzono kontrolę nad porządkiem i organizacją postoju jednostek pływających oraz przestrzegania obowiązującego Regulaminu
 7. Deklaracja postoju – dokument potwierdzający zawarcie Umowy świadczenia usług, który każdy Najemcajest zobowiązany wypełnić i podpisać przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Operatora Mariny.
 8. Cennik Mariny– dokument określający obowiązujące bieżące stawki za usługi świadczone przez Operatora Mariny, stanowiący integralną część Umowy zawartej pomiędzy Najemcą a Operatorem.
 9. Mieszkaniec Sopotu – osoba fizyczna, która złoży stosownie oświadczenie o zamieszkaniu w mieście Sopot i która rozliczyła PIT za ostatni rok podatkowy w Sopocie (udokumentowane UPO)
 10. Rezydent – osoba fizyczna lub prawna, która zarezerwowała i opłaciła miejsce w Marinie na okres równy lub dłuższy niż pięć miesięcy

§ 2.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny i jest dostępny w budynku bosmanatu, w siedzibie Operatora Marinyoraz na stronie internetowej MOSiR (www. sopot.pl)
 2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu, również stanowiącymi jego integralną część są również: Cennik, Regulamin funkcjonowania Monitoringu wizyjnego w Marinie oraz Klauzula Informacyjna dla Najemców o przetwarzaniu ich danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. oraz Deklaracja Postoju

§ 3.

 1. Do Mariny mogą wpłynąć i zacumować jednostki o długości do 24 m i zanurzeniu nieprzekraczającym 4 m.
 2. Wszelkie formalności związane z Deklaracją postojunależy uregulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Mariny w budynku bosmanatu. Postój w Marinie oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza wskazany w Deklaracji Postojuokres, Najemca powinien zgłosić w biurze Bosmanatu najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin świadczenia usług, co jednak nie wiąże Operatora Mariny. Operator Mariny uwzględni życzenie przedłużenie pobytu Najemcy w miarę posiadanych możliwości.
 4. Opłaty postojowe, rabaty oraz zniżki reguluje Cennikstanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i integralną część Umowy zawartej pomiędzy Najemcą a Operatorem, do której dochodzi podczas podpisania Deklaracji Postoju.
 5. Najemcynie przysługuje prawo podnajmowania miejsca.
 6. Jeżeli Najemca, nie reguluje na czas zobowiązań finansowych wynikających z zawartej Umowy z tytułu postoju w Marinie i korzystania z innych usług świadczonych przez Marinę, to od dnia przekroczenia terminu zapłaty traci wszystkie przyznane zniżki oraz nie może korzystać z mediów.
 7. Miejsca postojowe wyznaczane są przez Bosmana. W wyjątkowych sytuacjach (np. w trakcie regat) Bosmanmoże wskazać Najemcy inne miejsce do cumowania, niż dotychczas zajmowane.
 8. Miejsce postoju wyznaczone Najemcydo cumowania jednostki pływającej, bez względu na rodzaj postoju nie jest miejscem stałym. Na polecenie Bosmana załoga zobowiązana jest do niezwłocznego przecumowania jednostki na wskazane miejsce postoju lub do opuszczenia Mariny.
 9. Podczas nieobecności jednostki pływającej, która ma opłacony postój rezydencki, Bosmanma prawo udostępnić miejsce przez nią dotychczas najmowanie innym jednostkom.
 10. Załogi jednostek pływających, które wpływają i wypływają z Mariny, są zobowiązane każdorazowo informować o tym fakcie Bosmanadrogą radiową (VHF 63), telefoniczną (+48 797 479 409) lub osobiście.
 11. Na wezwanie Bosmana, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego miejsca.
 12. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z Operatorem Mariny.
 13. Jeżeli działalność Mariny została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Operator Marinynie ponosi żadnej odpowiedzialności, wówczas Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Mariny, proporcjonalnie do czasu, kiedy z Mariny nie mógł korzystać.
 14. W przypadku powstania szkody w mieniu Najemcylub innej szkody w przyczyn zawinionych przez Operatora Mariny, Najemca powinien zgłosić tę szkodę Najemcy niezwłocznie i to nie później niż do momentu opuszczenia Mariny. Zgłoszenie szkody powinno odpowiadać wymogom opisanym w § 5.

§ 4.

 1. Wpływanie do Mariny jednostek żaglowych bez używania silnika jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Bosmanem(telefonicznym lub radiowym)
 2. Pływanie, nurkowanie oraz prowadzenie ćwiczeń manewrowych w akwenie Mariny bez oficjalnej zgody Bosmanajest zabronione.
 3. Jednostki pływającemuszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa i porządku na terenie Mariny.
 4. Operator Marinynie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty lub uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie Mariny, jeżeli nie są przez niego zawinione.
 5. Najemcaponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi, w szczególności za zniszczenie wyposażenia Mariny, za uszkodzenia innych jednostek pływających oraz za zanieczyszczenie środowiska.
 6. Najemcajest odpowiedzialny za cumowanie i utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie swoich jednostek pływających oraz miejsca ich cumowania. Wszystkie jednostki pływające są cumowane w przystani w sposób zatwierdzony przez Bosmana. Żadna jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania uprzedniej zgody Bosmana.
 7. Za stan techniczny jednostki pływającejoraz jej zabezpieczenie w różnych warunkach atmosferycznych, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Najemca jednostki pływającej oraz członkowie jej załogi.
 8. Członkowie załogi zobowiązani są do korzystania z infrastruktury Mariny zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.
 9. Rutynowa konserwacja jednostki pływającejmoże być wykonywana na terenie miejsca do cumowania, ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez Bosmana, z zachowaniem wszelkich przepisów wynikających z ochrony środowiska. Bezwzględnie na terenie Mariny nie mogą być podejmowane żadne generalne remonty jednostek pływających.
 10. Najemca nie powinien wykonywać prac na jednostce pływającejw taki sposób ani o takiej porze, która byłaby uciążliwa lub przeszkadzała innym użytkownikom Mariny lub osobom przebywającym na molo w Sopocie.
 11. Każda jednostka pływająca, której stan techniczny może grozić zatonięciem lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub innych jednostek korzystających z Mariny, może zostać usunięta z przystani przez Bosmanana koszt Najemcy. Dodatkowo Operator może domagać się odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie.
 12. Na terenie Mariny zwierzęta mogą przebywać wyłącznie pod opieką właścicieli.
 13. W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody.
 14. Członkowie załóg są zobowiązani dostarczać śmieci użytkowe w workach o pojemności do 80 l do śmietnika w budynku bosmanatu.
 15. Opakowania po środkach chemicznych uznanych za szkodliwe dla środowiska (olej, gaz, rozpuszczalniki, farby, materiały palne, środki odkażające) należy wyrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się w śmietniku w budynku bosmanatu.
 16. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.
 17. Na terenie Mariny zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.
 18. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Operatora Mariny, innych Najemcóworaz osób przebywających na molo w Sopocie. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 06.00.
 19. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Operatorowi Mariny opłat dodatkowych w przypadku:
  1. Spowodowania nietypowego zabrudzenia spowodowanego przez Najemcę lub członka jego załogi – dodatkowa opłata w wysokości 300,00 PLN
  2. Naruszenia ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 przez Najemcę lub członków jego załogi – dodatkowa opłata 1 000,00 PLN, a w przypadku niereagowania na polecenia Bosmana, Najemca ma obowiązek opuszczenia Mariny bez prawa do zwrotu opłaconych już przez niego opłat postojowych.
 20. Na terenie Mariny oraz jednostkach cumujących obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń nagłaśniających z wyjątkiem wydarzeń sportowo-rekreacyjnych uzgodnionych z Operatorem Mariny.
 21. W Marinie zabrania się łowienia ryb.

§ 5.

 1. Dane Operatora Marinydo celów związanych z porozumiewaniem się z Najemcami, w tym z kierowaniem do Operatora reklamacji, zgłoszeń szkód oraz roszczeń jest:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie ul. Bitwy Pod Płowcami 67c, 81-731 Sopot
  NIP 585-000-11-70 Tel. + 48 797 479 409 adres mailowy. bosmanat.mosir@use.pl
 1. W przypadku zauważenie uchybień w jakości usług świadczonych przez Operatora Mariny, Najemcama prawo do składania reklamacji, które przyjmuje Z-ca Dyrektora ds. rekreacji (marina@sopot.pl). Reklamacje te powinny mieć formę pisemną i zawierać zwięzły opis powyższych uchybień ze wskazaniem czasu i miejsca ich stwierdzenia oraz danych teleadresowych Najemcy składającego reklamację.
 2. Operator Marinyudzieli Najemcy, który skierował reklamację, zgłosił szkodę lub roszczenia, pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni. W sprawach zawiłych, wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, powyższy termin może ulec przedłużeniu, lecz nie więcej niż 7 dni.
 3. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów, uprawnionymi do interwencji są pracownicy Mariny. Ochrona obiektu oraz odpowiednie służby, w szczególności: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu (Konwencja Marpol 73/78, Konwencja Helsinki 74) Zarządzenia porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 2000 r, Przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie Ustawy art. 48 z dnia 21 marca 1991 o obszarach morskich RP i administracji morskiej.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w Operatorem Marinyjest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Operatora
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 roku.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w przystani jachtowej przy molo w Sopocie, zwanym dalej Mariną.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. “Regulamin” – niniejszy Regulamin,
 2. „monitoring” lub „system monitoringu” – system monitoringu wizyjnego w Marinie przy molo w Sopocie,
 3. “przetwarzanie” – wykonywanie operacji polegających, w przypadku monitoringu, w szczególności na zapisywaniu (zwanym też rejestracją), przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych na nośniku, na którym te nagrania są przechowywane (twardy dysk systemu monitoringu), a także zgrywanie (kopiowanie) nagrań z tego nośnika, na którym są przechowywane, w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie,
 4. “Administrator” – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. z siedzibą w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67c, 81 – 731 Sopot, e-mail służbowy: bosmanat.mosir@use.pl, nr tel. +48 797 479 409

§ 3.

 1. Cele zastosowania monitoringu oraz podstawa przetwarzania danych osobowych z monitoringu:
 2. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochrona osób i mienia na terenie Mariny, to jest na trenie przystani jachtowej, molo i w budynku bosmanatu, która stanowi własność Administratora,
 3. zapobieganie – na powyższym terenie Mariny – zachowaniom ryzykownym lub z innych przyczyn niebezpiecznym, a w szczególności aktom agresji wobec osób, niszczeniu mienia oraz kradzieżom,
 4. ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona przed szkodami w wyniku działania siły wyższej,
 5. rejestrowanie i gromadzenie materiałów dowodowych na potrzeby konieczności ustalenia okoliczności powstania szkód lub innych zdarzeń (zachowań ryzykownych lub z innych przyczyn niebezpiecznych) zaistniałych na powyższym terenie Mariny, jak na przykład rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia, w tym rejestracja zdarzeń na potrzeby przyszłych postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa,
 6. podstawę przetwarzania przez Administratora danych osobowych z monitoringu stanowi jego prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią – 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – “RODO”.

§ 4.

 1. Systemem monitoringu objęte są następujące obszary:
 • Falochrony i podesty „pływające” na terenie Mariny,
 • Drewniany pomost stanowiący drogę komunikacyjną do Mariny
 1. Infrastruktura Mariny objęta systemem monitoringu jest oznaczona odpowiednimi tablicami informacyjnymi dotyczącymi systemu monitoringu.

§ 5.

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
 3. Rejestracja obrazów dokonywana jest „w pętli” – po 14 dniach są one automatycznie i bezpowrotnie kasowane; w ich miejsce nagrywane są kolejne bieżące obrazy.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania (standardowy okres przechowywania), o ile przepisy prawa lub dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
 5. Zapisy z systemu monitoringu są poufne oraz są objęte zakazem ich rozpowszechniania publicznie.
 6. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym do tego organom publicznym w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np.: Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Z zastrzeżeniem § 6, nagrań (zapisów) z systemu monitoringu nie udostępnia się innym podmiotom lub osobom, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich zarejestrowanych na tych nagraniach.
 7. Na wniosek uprawnionych do tego organów, o których mowa w ust. 6 powyżej, zgłoszony zgodnie z przepisami prawa lub na wniosek osób fizycznych, uzasadniony ich interesem prawnym albo gdy Administrator powziął wiadomość, iż zagrania te mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, dotyczy to w szczególności przypadków zarejestrowania zdarzeń związanych z zagrożeniem lub z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia (jego niszczeniem lub kradzieżą), okres przechowywania nagrań z monitoringu (w formie kopii tych nagrań) może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykorzystania ich jako środki dowodowe, nie dłużej jednak niż do prawomocnego zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring.
 8. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez Administratora.
 9. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.

§ 6.

 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, a zwłaszcza w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i wyrządzenia szkód, osoba poszkodowana tymi zdarzeniami, zainteresowana zabezpieczeniem nagrań (danych) z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, dotyczącego tych zdarzeń, może zwrócić się pisemnie do Administratora z wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek w tej sprawie należy złożyć (przesłać) pod adresem: MOSiR w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67c, 81 – 731 Sopot, e-mail służbowy: mosir@use.pltel.+48 797 479 409 w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 2. Prawidłowo złożony wniosek w sprawie zabezpieczenia nagrań (danych) z monitoringu powinien zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia, którego dotyczy nagranie. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu. Ponadto wniosek ten powinien również zawierać oświadczenie wnioskodawcy o obowiązującym go zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i użycia ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw.
 3. Osoba poszkodowana, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym nagraniem z monitoringu wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób. Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a także innych ogólnie obowiązujących aktów prawnych oraz innych ustaw m.in. RODO.

§ 7.

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone poprzez rejestrację i zapis przez system monitoringu, jest realizowany przez Administratora za pośrednictwem tablic informacyjnych umieszczonych przy wejściu do Mariny w związku z art. 14 ust. 5 pkt b) RODO.
 2. Każda osoba, której dane zostały utrwalone poprzez rejestrację i zapis przez system monitoringu, ma prawo do żądania sprostowania tych danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora. Będą one rozpatrywane.
 3. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób zatrudnionych w MOSiR w Sopocie w zakresie dotyczącym stosunku pracy łączącego te osoby z MOSiR w Sopocie., gdyż w stosunku do tych osób ma zastosowanie Regulamin monitoringu, stanowiący część składową Regulaminu Pracy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MOSIR Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE
(DOT. KORZYSTANIA Z PRZYSTANI JACHTOWEJ PRZY MOLO W SOPOCIE)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie przy ul. J.J. Bitwy pod Płowcami 67c , 81 – 731 Sopot, e-mail: bosmanat.mosir@use.pl, nr tel.: +48 797 479 409,

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (w tym dane kontaktowe) w kilku różnych celach, a mianowicie:

 • na podstawie Pani/Pana zgody w celu korzystania z usług przystani jachtowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa – wewnątrz budynku bosmanatu oraz na należącym do nas terenie Mariny – poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego; podstawą przetwarzania danych z tego monitoringu jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wypełnienia przez nas prawnych obowiązków przedsiębiorcy związanych z wystawianiem paragonów fiskalnych i faktur vat oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a także związanych z tym rozliczeń podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dla innych celów, jeśli zostaną one określone w Pani/Pana odrębnej zgodzie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 1. Okres przechowywania danych
 • Z zastrzeżeniem poniższego pkt 2), Pani/Pana dane osobowe (w tym dane kontaktowe) będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Mariny i okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, związanych z korzystaniem z przystani, określony przepisami prawa cywilnego + 1 rok licząc od końca roku, w którym zakończyło się korzystanie z przystani jachtowej(dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem powiadomień o roszczeniach), a także do czasu prawomocnego zakończenia ewentualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych, dotyczących roszczeń.
 • Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przez nas przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 1. Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (zatrudnieni przez nas do wykonywania naszych usług), a także podmioty świadczące na naszą rzecz: usługi ochrony, usługi prawnicze lub inne usługi doradcze, usługi informatyczne, teleinformatyczne lub telekomunikacyjne, usługi transportowe lub pocztowe/ kurierskie, usługi wsparcia w zakresie dochodzenia należnych roszczeń oraz windykacji, usługi zakładów ubezpieczeń i likwidatorów szkód.

Ponadto do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp organy państwowe lub inne podmioty, jeśli – na gruncie obowiązujących przepisów prawa – będzie ciążył na nas obowiązek przekazywania im Pani/ Pana danych osobowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą (

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do w/w danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) w/w danych;
 • prawo do usunięcia w/w danych, ograniczenia przetwarzania w/w danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w/w danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w/w danych;
 • prawo przenoszenia w/w danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych w celu korzystania z usług Mariny przy molo w Sopocie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla zrealizowania tego celu; z tym, że w przypadku potrzeby wystawienia przez nas dla Pani/Pana faktury VAT lub paragonu fiskalnego, podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków rachunkowych i podatkowych.

Podanie przez Panią/Pana takich danych jak numer telefonu jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych i niewyrażenie zgody na kontakt telefoniczny nie będzie skutkowało odmową zgody na korzystanie z usług Mariny przy molo w Sopocie.

Sopot, dnia 21 stycznia 2021 r.

Regulamin do pobrania

pobierz regulamin (pdf)