Regulamin

REGULAMIN MARINY PRZY MOLO W SOPOCIE

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z przystani jachtowej zlokalizowanej przy molo w Sopocie, zwanej dalej Mariną, obejmującej zarówno teren wodny, jak i nadbrzeża. Regulamin określa również zasady świadczenia usług przez MOSiR oraz zasady odpowiedzialności za zdarzenia na terenie Mariny i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Najemcę z
Operatorem Mariny, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie przez Najemcę Deklaracji Postoju. Poniższe zasady służą również zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju i obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny, a w szczególności każdego Najemcę oraz wszystkich członków jego załogi.

§ 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator Mariny – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie.
 2. Budynek bosmanatu – pomieszczenie Operatora Mariny w obiekcie kubaturowym umiejscowionym na głowicy mola w Sopocie.
 3. Jednostki pływające – urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi morskiej po wodach Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Najemca – osoba fizyczna lub prawna wynajmująca przez dowolnie wskazany okres urządzenia Mariny do cumowania dla jednostek pływających, których jest właścicielem lub posiadaczem, odpowiedzialna za prawdziwość przekazanych Operatorowi danych oraz za zapłatę należności za świadczone usługi.
 5. Członkowie załogi – wszystkie osoby przebywające na jednostce pływającej.
 6. Bosman – pracownik przystani jachtowej zatrudniony przez Operatora Mariny, któremu powierzono kontrolę nad porządkiem i organizacją postoju jednostek pływających oraz przestrzegania obowiązującego Regulaminu
 7. Deklaracja postoju – dokument potwierdzający zawarcie Umowy świadczenia usług, który każdy Najemca jest zobowiązany wypełnić i podpisać przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Operatora Mariny.
 8. Cennik Mariny – dokument określający obowiązujące bieżące stawki za usługi świadczone przez Operatora Mariny, stanowiący integralną część Umowy zawartej pomiędzy Najemcą a Operatorem.
 9. Mieszkaniec Sopotu – osoba fizyczna, która złoży stosownie oświadczenie o zamieszkaniu w mieście Sopot i która rozliczyła PIT za ostatni rok podatkowy w Sopocie (udokumentowane UPO)
 10. Rezydent – osoba fizyczna lub prawna, która zarezerwowała i opłaciła miejsce w Marinie na okres równy lub dłuższy niż pięć miesięcy

§ 2.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny i jest dostępny w budynku bosmanatu, w siedzibie Operatora Mariny oraz na stronie internetowej MOSiR (www. sopot.pl)
 2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu, również stanowiącymi jego integralną część są również: Cennik, Regulamin funkcjonowania Monitoringu wizyjnego w Marinie, Deklaracja Postoju oraz Regulamin korzystania, wydawania oraz użytkowania kart dostępowych.

§ 3.

 1. Do Mariny mogą wpłynąć i zacumować jednostki o długości do 24 m i zanurzeniu nieprzekraczającym 4 m.
 2. Wszelkie formalności związane z Deklaracją postoju należy uregulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Mariny w budynku bosmanatu. Wypełnienie i podpisanie Deklaracji postoju w Marinie oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza wskazany w Deklaracji Postoju okres, Najemca powinien zgłosić w biurze Bosmanatu najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin świadczenia usług, co jednak nie wiąże Operatora Mariny. Operator Mariny uwzględni życzenie przedłużenie pobytu Najemcy w miarę posiadanych możliwości.
 4. Opłaty postojowe, rabaty oraz zniżki reguluje Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i integralną część Umowy zawartej pomiędzy Najemcą a Operatorem, do której dochodzi podczas podpisania Deklaracji Postoju.
 5. Operator Mariny zobowiązuje się udostępnić Najemcy jedno łącze elektryczne. W przypadku zapotrzebowania Najemcy na większą ilość, Najemca zobowiązany jest poinformować Bosmana niezwłocznie po wpłynięciu jednostki pływającej o zwiększonym zapotrzebowaniu. Operator Mariny naliczy wówczas dodatkową opłatę portową.
 6. Najemcy nie przysługuje prawo podnajmowania miejsca.
 7. Jeżeli Najemca, nie reguluje na czas zobowiązań finansowych wynikających z zawartej Umowy z tytułu postoju w Marinie i korzystania z innych usług świadczonych przez Marinę, to od dnia przekroczenia terminu zapłaty traci wszystkie przyznane zniżki oraz nie może korzystać z mediów.
 8. Miejsca postojowe wyznaczane są przez Bosmana. W wyjątkowych sytuacjach (np. w trakcie regat) Bosman może wskazać Najemcy inne miejsce do cumowania, niż dotychczas zajmowane.
 9. Miejsce postoju wyznaczone Najemcy do cumowania jednostki pływającej, bez względu na rodzaj postoju nie jest miejscem stałym. Na polecenie Bosmana załoga zobowiązana jest do niezwłocznego przecumowania jednostki na wskazane miejsce postoju lub do opuszczenia Mariny.
 10. Podczas nieobecności jednostki pływającej, która ma opłacony postój rezydencki, Bosman ma prawo udostępnić miejsce przez nią dotychczas najmowanie innym jednostkom.
 11. Załogi jednostek pływających, które wpływają i wypływają z Mariny, są zobowiązane każdorazowo informować o tym fakcie Bosmana drogą radiową (VHF 63), telefoniczną (+48 797 479 409) lub osobiście.
 12. Na wezwanie Bosmana, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego miejsca.
 13. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z Operatorem Mariny. Każde nieuprawnione eksponowanie reklam i prowadzenie działalności handlowej będzie skutkowało nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 300,00 zł za każdy dzień.
 14. Jeżeli działalność Mariny została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Operator Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wówczas Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Mariny, proporcjonalnie do czasu, kiedy z Mariny nie mógł korzystać.
 15. W przypadku powstania szkody w mieniu Najemcy lub innej szkody w przyczyn zawinionych przez Operatora Mariny, Najemca powinien zgłosić tę szkodę Najemcy niezwłocznie i to nie później niż do momentu opuszczenia Mariny. Zgłoszenie szkody powinno odpowiadać wymogom opisanym w 5.

§ 4.

 1. Wpływanie do Mariny jednostek żaglowych bez używania silnika jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Bosmanem (telefonicznym lub radiowym)
 2. Pływanie, nurkowanie oraz prowadzenie ćwiczeń manewrowych w akwenie Mariny bez oficjalnej zgody Bosmana jest zabronione.
 3. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa i porządku na terenie Mariny.
 4. Operator Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty lub uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie Mariny, jeżeli nie są przez niego zawinione.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi, w szczególności za zniszczenie wyposażenia Mariny, za uszkodzenia innych jednostek pływających oraz za zanieczyszczenie środowiska.
 6. Najemca jest odpowiedzialny za cumowanie i utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie swoich jednostek pływających oraz miejsca ich cumowania. Wszystkie jednostki pływające są cumowane w przystani w sposób zatwierdzony przez Bosmana. Żadna jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania uprzedniej zgody Bosmana.
 7. Najemca nie może pozostawiać żadnych rzeczy bądź wyposażenia jednostki na terenie pomostów, gdyż mogą one zagrażać bezpieczeństwu osób poruszających się po pomostach. Każde pozostawienie rzeczy bez zgody Bosmana będzie skutkowało opłatą dodatkową w wysokości 200,00 zł za każdy dzień. W przypadku pozostawienia rzeczy bądź wyposażenia na okres dłuższy niż 7 dni, rzeczy te zostaną usunięte.
 8. Za stan techniczny jednostki pływającej oraz jej zabezpieczenie (w tym także cumowanie) w różnych warunkach atmosferycznych, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Najemca jednostki pływającej oraz członkowie jej załogi.
 9. Członkowie załogi zobowiązani są do korzystania z infrastruktury Mariny zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.
 10. Rutynowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana na terenie miejsca do cumowania, ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez Bosmana, z zachowaniem wszelkich przepisów wynikających z ochrony środowiska. Bezwzględnie na terenie Mariny nie mogą być podejmowane żadne generalne remonty jednostek pływających.
 11. Najemca nie powinien wykonywać prac na jednostce pływającej w taki sposób ani o takiej porze, która byłaby uciążliwa lub przeszkadzała innym użytkownikom Mariny lub osobom przebywającym na molo w Sopocie.
 12. Każda jednostka pływająca, której stan techniczny może grozić zatonięciem lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub innych jednostek korzystających z Mariny, może zostać usunięta z przystani przez Bosmana na koszt Najemcy. Dodatkowo Operator może domagać się odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie.
 13. Na terenie Mariny zwierzęta mogą przebywać wyłącznie pod opieką właścicieli.
 14. W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody.
 15. Członkowie załóg są zobowiązani dostarczać tylko segregowane śmieci użytkowe w workach o odpowiednim oznaczeniu do śmietnika w budynku bosmanatu.
 16. Opakowania po środkach chemicznych uznanych za szkodliwe dla środowiska (olej, gaz, rozpuszczalniki, farby, materiały palne, środki odkażające) należy wyrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się w śmietniku w budynku bosmanatu.
 17. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.
 18. Na terenie Mariny zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.
 19. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Operatora Mariny, innych Najemców oraz osób przebywających na molo w Sopocie. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 06.00.
 20. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Operatorowi Mariny opłat dodatkowych w przypadku:
  1. Spowodowania nietypowego zabrudzenia spowodowanego przez Najemcę lub członka jego załogi – dodatkowa opłata w wysokości 300,00 PLN
  2. Naruszenie ciszy nocnej przez Najemcę lub członków jego załogi – dodatkowa opłata 1000,00 PLN, a w przypadku niereagowania na polecenia Bosmana, Najemca ma obowiązek opuszczenia Mariny bez prawa do zwrotu opłaconych już przez niego opłat postojowych.
 21. Na terenie Mariny oraz jednostkach cumujących obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń nagłaśniających z wyjątkiem wydarzeń sportowo-rekreacyjnych uzgodnionych z Operatorem Mariny.
 22. W Marinie zabrania się łowienia ryb.

§ 5.

 1. Wejście główne na Molo jest dostępne dla Osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Przy bramkach wejściowych znajdują się dwa szerokie przejścia. Wejście nie posiada żadnych progów ani wzniesień
 2. Na całej szerokości pomostu głównego molo znajdują się barierki odgradzające spacerowiczów od tafli wody oraz balkony widokowe do których jest swobodny dostęp.
 3. Dolne pomosty zasadniczej części Molo nie są dostępne dla Osób z niepełnosprawnościami ze względu na zabytkowy charakter obiektu.
 4. Zejście z pomostu głównego na głowicę Molo i do restauracji jest możliwe przy pomocy windy dostosowanej dla Osób z niepełnosprawnościami. Głowica molo odgrodzona jest od tafli wody słupkami z łańcuszkami zabezpieczającymi.
 5. Zejście z głowicy molo na falochrony jest możliwy dzięki szerokiemu zjazdowi wyposażonemu w barierki. Falochron wschodni i północny są ogólnodostępne, natomiast falochrony zachodni i południowy oraz wjazd na ostrogę molo jest możliwy po użyciu karty dostępowej dostępnej w Bosmanacie Mariny.
 6. Wejście na punkt widokowy falochronu wschodniego nie jest dostępne dla Osób z niepełnosprawnościami.
 7. Spacerowicze mogą swobodnie wchodzić na molo z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 8. Toalety dla Osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami znajduje się na końcu molo w Sopocie: jedna na poziomie wejścia do restauracji (winda -1) oraz druga na poziomie bosmanatu (winda +1)
 9. Bezpośrednio przy Molo brak jest miejsc postojowych dedykowanych dla Osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe wyznaczone miejsce znajduje się na wysokości wejścia Nr 24 na plaże od strony alejek spacerowych.

§ 6.

 1. Dane Operatora Mariny do celów związanych z porozumiewaniem się z Najemcami, w tym z kierowaniem do Operatora reklamacji, zgłoszeń szkód oraz roszczeń jest:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie ul. Bitwy Pod Płowcami 67c, 81-731 Sopot
  NIP 585-000-11-70  Tel. + 48 797 479 409 adres mailowy. biuro@mosir.sopot.pl
 2. W przypadku zauważenie uchybień w jakości usług świadczonych przez Operatora Mariny, Najemca ma prawo do składania reklamacji, które przyjmuje p.o. Dyrektora MOSiR (molo@sopot.pl). Reklamacje te powinny mieć formę pisemną i zawierać zwięzły opis powyższych uchybień ze wskazaniem czasu i miejsca ich stwierdzenia oraz danych teleadresowych Najemcy składającego reklamację.
 3. Operator Mariny udzieli Najemcy, który skierował reklamację, zgłosił szkodę lub roszczenia, pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni. W sprawach zawiłych, wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, powyższy termin może ulec przedłużeniu, lecz nie więcej niż 7 dni.
 4. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów, uprawnionymi do interwencji są pracownicy Mariny. Ochrona obiektu oraz odpowiednie służby, w szczególności: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu (Konwencja Marpol 73/78, Konwencja Helsinki 74) Zarządzenia porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 2000 r, Przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie Ustawy art. 48 z dnia 21 marca 1991 o obszarach morskich RP i administracji morskiej.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w Operatorem Mariny jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MOSIR Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE
(DOT. KORZYSTANIA Z PRZYSTANI JACHTOWEJ PRZY MOLO W SOPOCIE)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67c , 81 – 731 Sopot, e-mail: biuro@mosir.sopot.pl, nr tel.: +48 797 479 409.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (w tym dane kontaktowe) w kilku różnych celach, a mianowicie:

 1. na podstawie Pani/Pana zgody w celu korzystania z usług przystani jachtowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa – wewnątrz budynku bosmanatu oraz na należącym do nas terenie Mariny – poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego; podstawą przetwarzania danych z tego monitoringu jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu wypełnienia przez nas prawnych obowiązków przedsiębiorcy związanych z wystawianiem paragonów fiskalnych i faktur vat oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a także związanych z tym rozliczeń podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. dla innych celów, jeśli zostaną one określone w Pani/Pana odrębnej zgodzie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Z zastrzeżeniem poniższego pkt 2), Pani/Pana dane osobowe (w tym dane kontaktowe) będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Mariny i okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, związanych z korzystaniem z przystani, określony przepisami prawa cywilnego + 1 rok licząc od końca roku, w którym zakończyło się korzystanie z przystani jachtowej (dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem powiadomień o roszczeniach), a także do czasu prawomocnego zakończenia ewentualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych, dotyczących roszczeń.
 2. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przez nas przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

V. Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (zatrudnieni przez nas do wykonywania naszych usług), a także podmioty świadczące na naszą rzecz: usługi ochrony, usługi prawnicze lub inne usługi doradcze, usługi informatyczne, teleinformatyczne lub telekomunikacyjne, usługi transportowe lub pocztowe/ kurierskie, usługi wsparcia w zakresie dochodzenia należnych roszczeń oraz windykacji, usługi zakładów ubezpieczeń i likwidatorów
szkód. Ponadto do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp organy państwowe lub inne podmioty, jeśli – na gruncie obowiązujących przepisów prawa – będzie ciążył na nas obowiązek przekazywania im Pani/ Pana danych osobowych.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do w/w danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) w/w danych;
 • prawo do usunięcia w/w danych, ograniczenia przetwarzania w/w danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w/w danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w/w danych;
 • prawo przenoszenia w/w danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych w celu korzystania z usług Mariny przy molo w Sopocie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla zrealizowania tego celu; z tym, że w przypadku potrzeby wystawienia przez nas dla Pani/Pana faktury VAT lub paragonu fiskalnego, podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków. Podanie przez Panią/Pana takich danych jak numer telefonu jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych i niewyrażenie zgody na kontakt telefoniczny nie będzie skutkowało odmową zgody na korzystanie z usług Mariny przy molo w Sopocie.

Sopot, dnia 21 stycznia 2022 r.

Regulamin do pobrania

pobierz regulamin (pdf)